Classical Art Research Centre Pottery Search

Search by Epoiesen

To search the database click on the epoiesen below, or click for introductory help on inscriptions.

 OSTHENE  POIESEN]EN]ES EPOIESES]LES EPOIE]OSEPOIESEN]S ME EPOIESEN]SKALOS]SMEPOIESENDEMOS KALOSEPOEPO]IESEEPOIESENKLESEPOINDROSEPOIESENSTHENESSTHENESEPOA  KLES:POIESNAES:POIESN A KIIES:POIESNA: CHSENOKLES B: EPOIESENA: GAGEOSEPOIESENA:CHSENOKLES:EPOIESENACHILESACHILEUS, CHAITOS, EUPHOIASAGATHONAGATHON EPOIESENAISCHINESAISCHINES EPOESENAKAMAS, POLYCHSENE, PRIAMOS, NEOPTOLEMOSAMASISAMASIS EPOIESENAMASIS MEPOIESENANAKLESANAKLES:MEPOIESENANAKLESANAKLESEPOIESENANCHIPPOSANCHIROS, SEMOS, PYROKEME, KALIPHONE, KALIPHORAANDOKIDESANDOKIDES EPOIESEANDOKIDESEPOEANDOKIDESEPOESENANDOKIDESEPOIEANDROGENESANTIDOROSANTIDOROSEPOEANTIMENONANTIPHANESAPHRODISIA, KARINIDES, DIONISILENES, LYRKIASAPOLLONOS, LETOS, ARTEMIDOSARCHEKLES:MEPOIESENARCHIKLESARCHIKLES EPOIESENARISTOMENESASTYANACHS, POLYCHSENE, NEOPTOLEMOS, ]AIPHONOSASTYANAXATHEAIA, AIAS, HEKLOR, APOOLLONATITASATITASEPOIESENATLASB: CHSENOB: GAGEOSMEPOIESENBAKCHIOSBAKCHIOS EPOIESENBRISEES, PHOINICHSBRISEIS, PHOINIXBRYGOSBRYGOS : EPOIESENBRYGOSEPESENBRYGOSEPOIESENCACHRYLION EPOIESENCHACHRYLIONCHACHRYLION EPOIESECHACHRYLION EPOIESENCHACHRYLIONEPOIECHACHRYLIONEPOIESENCHACHYLIONCHAIRE SUCHAIREICHAIREKAIPIEIMENAICHICHARIDEMOS, EPEDOKRATES, NEKAULESCHARINOSCHARINOS EPOIESENCHARINOS MEPOIESEN (EP)CHARINOSEPOIESECHARITAIOSCHARITAIOS:EPOIESENEME:EUCHARITAIOS:MEPOIESENCHARITAIOSEPOIESENMECHELISCHELIS EPOIEICHELIS EPOIESENCHIRONCHIRONEPOIESENCHOLCHOS MEPOIESENCHRYSIPPOS, ZEUCHSOCHSENODOKE KALECHSENOKLEES EPOIESENCHSENOKLEES:KLESOPHOS EPOIESENCHSENOKLES EPOIESENCHSENOKLES EPOIESEN SCHENOKLESCHSENOKLES:EPOIESENDEINIADESDOPHIOS, TERPEKELOS, PHSOLASDORISDORIS EGRAPHSENDORIS EPOIESENDOURISDROMIS, ECHON ?, EPHSIS, TERPON, BABAKCHOS, HYDRIS, STYON, HERAKLES, HERA, HERMES, IRIS, DIONYSOSE]SENECHSEKIAS:EPOIESECHSEKIASEGRAPHSEKAPOESEMEECHSEKIASEPOESEECHSEKIASEPOIESEECHSEKIASEPOIESENECHSEKIASEPOIESEN-ENEOINOIOIENECHSEKIASEPOISEECHSEKIASMEPOIESEEGESIBOLOS EPOIESENEGRAPHSENEGRASPHENEPAINETOS SEDOKEN CHAROPOIEPIGENESEPIGENES EPOSEEPIKTETOSEPIKTETOS EGRAPHSENEPIKTETOS EGRASPHENEPIKTETOSEGRAPHSENEPITIMOSEPITIMOS EPOIESEN (EP)EPITIMOSEPOIESENEPO]IESENEPOIESENEPOIESEN THYPHEITHIDESERASINOSERASINOS EPOIENERGINOSERGINOS EPOIERGOTELESERGOTELESEPOIESEN HONEARCHOERGOTIMOSERGOTIMOS EPOIESENERGOTIMOS MEPOIESENERMOGEPOOIESENERMOGESESPOIIESENEROTHEMISEUCHEIROSEUCHEROS:EPOIESEN HORGOTIMOHYIEUCHERSEPOIOESENEUCHSITHEOS EPOIESENEUERGIDESEUERGIDESEPOIEUERGIDESEPOIESENEUMARESEUPHRONIONEPOIESENEUPHRONIOSEUPHRONIOSEPOIESENEUTHYKRATESEUTHYMEDES EPOIESENEUTHYMIDESEUXITHEOSEXEKIASEXEKIAS EPOIESEGAGEOSGAMEDESGAMEDES EPOIESEGLAUKONGLAUKYTESGLAUKYTES EPOIESENGLAUKYTES MEPOIESENGORGOSGORGOSEPOIESENGRAPHSEKAPOIESEMEGRAPHSENHAOI LEI BREHARPYLEAS ARISTANDROS, LABROS, ANTANDROS, THORAX, EUTYMACHOS, MELANION, ATALATE, METHEPON, ORMENOS, ANTAIOS, KORAX, AKASTOS, SIMON, PAUSILEON, TOXAMIS, EBOLOS, EGERTES, MARPSAS, ASMETOS, KYNORTES, KIMERIONHEGESIBOULOSHEPHAISTOSHERAKLES, GEROPSOHERKEIOHERMAIOSHERMAIOS EPOIESENHERMAIOSEPOIESENHERMOGENEEPOIESEN EMEHERMOGENESHERMOGENES EPOIEHERMOGENES EPOIESENMEHERMOGENES KALOSHERMOGENESEPOIESENHERMOGENESEPOIESENEMEHERMOLYKOS KALOSHIERONHIERON EPOIESENHIERONEPOIESENHIERON:EPOIESENHIERONEPOESENHIERONEPOIESENHIERONEPOISENHILINOSHILINOSEPOIEHILINOSEPOIESENHIPASOSHIPOKRITOS KALISTOSHIPPARCHOSHIPPARCHOS KALOSHIPPODAMASHIPPODAMAS, ALECHSANDROS, TIMADARA, EUOPISHIPPOKRITOSHISCHYLOSHISCHYLOS EPOIESENHISCHYLOS EPOIESEN: EPIKTETOSHISCHYLOSEPOIESENHUSHYLOSHYPEREIDESHYPEROCHOS, HIPPASOS, MEGON, AKASTOS, ACHSIPPOSHYPEROS, ORISMENES, ANDROMACHE, ASTYANACHSIASON, MELEAGROS, PELEUS, MENANION, THERO, LEUKIOS, ENPEDO, SIMON, ARIADNE, THROPHOSIERONEPOIEKALIADESKALIADES EPOIESENKALIASKAKALLIKLESKALLIPHORAKALLIPHORA, PYRICHOSKALOSKALOS NAICHIKASTOR, POLYDEUKES, LEDA, KYLAROS, TYNDAREOSKAULOSKAYLOS EPOIESENKITTOSKITTOSEPOIESENKLEIMACHOSKLEIMACHOSMEPOIESEKEMIKENOSKLEITARCHOSKLEITIASKLEOMENESKLEOMENES NIKIOU ATHENAIOS EPOIEKLEOPHRADESKLEOPHRADES EPOIESEN AMASIDOSKLEOPHRADES:EPOIESEN:AMASSKLESOPHOSKLITARCHOS KALOSKLITIAS MEGRAPKLITIASMEGRAPHSEN:ERGOTIMOSMEPOIESENKLITOMENESKLITOMESEN EPOIESENSKOLCHOSKOSTHENESEPOIKPITONEPOIESEN : LEPOSYSKRATESKRATES KALOSKRITONKYMOTHEA, OUKALYGON, THETIS, ANTILOCHOS, NESSTORLAODAMAS, HYPNOS, HERMES, THANATOS, SARPEDON, HIPPOLYTOSLEAGROSLEAGROS KALOSLINOS, IPHIKLESLYKOSLYSIADESLYSIADESMEPOISENEULYSIASLYSIASMEPOIESENTHEMICHONEILYSON HODI, PHOINICHS HODIMEPOIESENMEDONMEGAKLESMEKAKLES EPOIESENMELISAMEMLON, HEOSMEMNONMEMNON KALOSMEMNONKALOSMENELEOS, ALEXANDROS, ARTEMISMENONMENONEPOIESENMIDASMIKIONMNESIADESMNESIADESEPOIESNMYSONMYSONEGRAPHSENKAPOI ESENMYSPIOSMYSPIOS:EPOIESENNAUKLEIANEANDROSNEANDROSEPOIESENNEANDROSMEPOIESENNEARCHOSNEARCHOS EPOIESENEUNEARCHOS EPOIESENMENEOKLEIDESNEOKLEIDES KALOSNIKA APHRODITONIKIASNIKIASEPOIESENNIKODEMOSNIKODEMOS EPOIESENNIKOSTHENEESEPOIESENNIKOSTHENESNIKOSTHENES EPOESENNIKOSTHENES EPOIENIKOSTHENES EPOIESENIKOSTHENES EPOIESENNIKOSTHENES EPOISENNIKOSTHENES MEPOIESENNIKOSTHENESEPOIESENNIKOSTHENESME EPOIESENNIKOSTHENESME EPOIESENCHAIRENIKOSTHENESMEPOESENNIKOSTHENESMPOIESENNIKOTHENESEPOIESODYSSEUS, DOLON, DIOMEDES, AGAMEMNONOIENOLTOSOLTOS EGRAPHSENOMIGAS EPOIESENONESIMOSONETORIDESOREIBELOSOREIBELOS : EPOIESENPAIDEROSPAIDIKOSPAIDIKOSEPOIESENPAMPAHAIOSPAMPHAIOSPANAITIOSPANAITIOS KALOSPANAITIOSKALOSPANOAIOS EPOIESENPANOAIOSEPOIESENPANOAISEPOIESENPANPHAIOS EPOIESENPANPHAIOS EPOIESNPANPHAIOS MEPOIESENPANPHAIOSEPOINPANPHAIOSEPOIESENPANPHANOSEPOIESENPANPHAOS EPOIESENPANTHAIOS EPOIESENPANTHAIOSEPOIESENPANTHAIOSESENPASIADESPASIADES: EPOIESENPASIADESEPOIESENPATROXLUS ATLAPEREPHATTAPHAIPHAIOSEPOIESENPHALIOS, KALIPHORAPHANPHAI OSEPOIEIPHANPHAIOS EPOIEIPHEIDIPOS EGRAPHEPHEIDIPPOSPHILTIAS EPOIESENMEPHINTIASPHINTIAS EPOIESENPHINTIASEPOIESENPHRYNOSPHRYNOSEPOIESEN CHAIREMENPHRYNOSEPOIESENKAIREMENPHRYNOSEPOIESENMEPISTOXENOSPISTOXENOS EPOIESENPISTOXENOS SYRISKOSPLEXIPPOSPOIESENEMEPOLYXENEPRIAPOSPRIAPOS EPOIESENPRIAPOSEPESENPRIAPOSEPOIEPRIAPOSEPOIESENKALOSPROKLEES EPOIESEPROKLESPSIAXPSOLEASPYRES, SKONTHONPYRICHOSPYTHONPYTHONEPOIESENSAKONIDESSAKONIDES EGRAPHSENSALAXSIKANOSSIKANOSEPOIESENSOKLEESEPOIESENSOKLESSOKLESEPSOKLESEPOIESENSONDROSSOPHILOSSOSIASSOSIASEPOIESENSOTADESSOTADES EPOIESOTADES EPOIESENSOTESSTESIASSTESIASKALOSSYRIKOSEPOIESENSYRISKOSTAEIDESPOIEESENTALAOSTALEDES EPOIESNSYTALEIDESTALEIDES EPOIESENTALEIDES POIESENTALEIDESPOIESENTEIS]IASEPOIESENHATHENAIOSTEISIASTEISIAS EPOIESENTEISIASEPIESENHATHENAIOSTELES EPOIESETELESIASTHEOIOTOS MEPOESETHEOZOTOSTHESEUS, ANTIOPEIA, PERITHOS, PHORBASTHRAICHS EPOIESENTHRASEASTHRAXTHYPHITIDESTIMAGORAEPOIESENTIMAGORASTIMARCHOSTIMENORTLEMPOLEMOSTLENPOLEMOS MEPOIESENTLENPOLEMOSEPOIESENTLESONTLESON HO NEARCHO EPOIESENTLESON HO NEARCHOS EPOIESENTLESON HONEARCHO EPOIESETLESON HONEARCHOEPOITLESON HONEARCHOEPOIESENTLESONHONEARCHOEPOTLESONHONEARCHOEPOIESENTLESONHONERARCHOEPOIESENTLESONNYNEOEPOIESENTLESONONEARCHOEPOTROON, RHODIATROPHOS, EPIBOIA, PROKRITOS, LYSIDIKE, HERNIPO, ASTERIA, ANTIOCHOS, DAMASISTRATE, HEUXISRATOS, KORONIS, EURYSTHENES, MENESTHO, DAIDOCHOS, HIPODAMEIA, PHAIDIMOSTYCHIOSXENODOKEXENOKLESXENOKLES EPOIESENXENOPHANTOSXENOPHANTOSEPOIESENATHENAIOSXENOPHONXENOTIMOSXENOTIMOS EPOIESENXSENOKLES EPOIESEN

Advanced List of All Inscriptions

Back to make another selection

Start a new search

Back to top